Mỗi tháng Nam Phúc luôn khuyến khích và tặng quà động viên nhân viên xuất sắc và có nhiều đóng góp nhất tháng.