Công trình trần nhôm tại hạng mục trần nhôm khu bể bơi và bồn sục trong nhà, tòa nhà lotte.

Thi công hoàn trần nhôm B80
Trần nhôm nghệ thuât
Thi công hoàn trần nhôm B80
Thi công hoàn thiện trần nhôm
Thi công hoàn trần nhôm B80
Trần nhôm B80
Thi công hoàn trần nhôm B80
Thi công trần nhôm B80
Thi công hoàn trần nhôm B80
hoàn thiện trần nhôm
Thi công hoàn trần nhôm B80
Thi công trần nhôm B80
Thi công hoàn trần nhôm B80
Thi công hoàn thienj trần B80