Tận Tâm- Đoàn kết- Trung Thực- Chuyên Nghiệp- Sáng tạo